Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De Ondernemer: een natuurlijk of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit aangaande de diensten van Premium Body Lifestylecenter.

De Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot geboden activiteiten/diensten binnen het Premium Body Lifestylecenter.

Diensten: een op lichamelijk en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van diensten binnen het Premium Body Lifestylecenter.

2. Lidmaatschap

2.1. De Consument is bekend met het feit dat hij of zij zijn/haar lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur welke ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum overeenkomst’. Indien het abonnement niet een maand voor de vervaldatum schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch met eenzelfde periode verlengd.

2.2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van de Ondernemer worden overgedragen.

2.3. De Ondernemer behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen. De Ondernemer is gerechtigd om op ieder tijdstip identificatie van een Consument  te vragen teneinde na te gaan of de persoon in kwestie inderdaad de desbetreffende Consument is.

2.4. De consument mag gedurende de openingstijden gebruik maken van diensten van de Ondernemer, indien dat is inbegrepen in het gekozen pakket. Meer informatie over de soorten pakketten is te vinden op de website van Premium Body Lifestylecenter.

 3 Lidmaatschapsgelden

3.1. Het lidmaatschapsgeld dient door de Consument bij voorkeur via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).In overleg kan er vooraf per pin of contant betaald worden.

3.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de overeenkomst, en de Consument dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten en diensten van de Ondernemer, is de Consument over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

3.3. De Ondernemer behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via automatische incasso.

3.4. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag de Ondernemer stornokosten  van € 5,-in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

3.5. Bij niet tijdige betaling is de Consument zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de Consument in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de Consument aan het Bedrijf te worden voldaan. De Consument kan geen gebruik maken van de faciliteiten en diensten van de Ondernemer tot het moment dat alle schulden aan de Ondernemer zijn voldaan.

3.6. Indien de Ondernemer over dient te gaan tot incasso van de vordering op de Consument, is de Consument voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan de Ondernemer de consument wettelijke rente per maand in rekening brengen. De Consument kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van de Ondernemer tot het moment dat aan de betalingsverplichting van het incassobureau is voldaan (conform de afspraken met het incassobureau).

3.7. Indien de Ondernemer kortingsvormen aanbiedt, dan kan slechts één kortingsvorm worden toegekend per lidmaatschap. De Consument is verplicht met behulp van de gangbare officiële middelen te bewijzen dat hij/zij in aanmerking komt voor een eventuele korting. Alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van een korting, dient de Consument onmiddellijk mee te delen aan de Ondernemer. Het bewijs dat de Consument in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van twaalf maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van de Ondernemer. Als de Consument nalaat om het bewijs te leveren binnen veertien dagen na het verzoek van de Ondernemer of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van zes maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief geeft de Consument niet het recht om zijn/haar lidmaatschap te beëindigen. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend.

3.8. De Consument kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

3.9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. De Ondernemer is te allen tijde gerechtigd om tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

3.10. De Ondernemer is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te verhogen.

3.11. De Ondernemer is bevoegd het lesaanbod ten aller tijden aan te passen.

4 Privacy

4.1. De Ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van de Consument binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens.

5 Beëindiging of ontbinding lidmaatschap

5.1. Indien de Consument zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

5.2. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

5.3. Het, door de Consument, tussentijds beëindigen van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden die door een arts zijn beoordeeld. De beoordeling van arts is hierin leidend. Ook bij verhuizing buiten een straal van vijftien kilometer van Premium Body Lifestylecenter maakt tussentijdse beëindiging door de Consument mogelijk.

5.2.Voor de in dit artikel 5.3. genoemde gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Voor een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is de Ondernemer bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.

5.3. De Ondernemer mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:

  1. als de Consument niet (tijdig) aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  2. als de Consument de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  3. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van de Consument;
  4. indien de Consument de huisregels niet naleeft, dan wel indien de Consument de toegang is geweigerd of ontzegd.

5.4. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

5.5. Een strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 12 maanden bij een 10 rittenkaart of meer. Uitzonderingen: Een strippenkaart die je aanschaft met een actie is korter geldig! Bij een 10 rittenkaart of hoger is dit 3 maanden.

6 Openingstijden

6.1. De Ondernemer is bevoegd om geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

6.2. De Ondernemer is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

6.3. De Ondernemer is bevoegd voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.

De Consument heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

7 Informatieverplichting

7.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van de Consument (o.a. adres of bank gegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de Ondernemer, te worden doorgegeven.

7.2. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer de Ondernemer kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht bij de Consument.

8 Personal Training

8.1. De Ondernemer, dan wel derden, bieden zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

 9 Aansprakelijkheid

9.1. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de Ondernemer.

9.2. Iedere Consument is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn/haar persoonlijke bezittingen. De Consument wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch de Ondernemer, noch de medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van Premium Body Lifestylecenter.

9.3. Ieder gebruik van de faciliteiten en de diensten van de Ondernemer geschiedt voor eigen risico. Iedere Consument dient zelf voor gebruik van welke faciliteit of dienst dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar verantwoord is.

10 Huisreglement

10.1. De Consument is bekend met de door de Ondernemer gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in Premium Body Lifestylecenter en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie. De Consument is verplicht deze huisregels na te leven.

10.2. De Ondernemer kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

11 Slotbepalingen

11.1. Op alle door de Ondernemer gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

11.2. Overeenkomsten tussen de Consument en de Ondernemer kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.

11.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

Huisreglement Premium Body Lifestylecenter

Algemeen

– Premium Body Lifestylecenter is alleen toegankelijk voor leden en voor niet leden met een directe afspraak binnen Premium Body Lifestylecenter. Kinderen onder de 12 jaar dienen altijd te worden begeleid door een volwassene. Voor deze volwassene is een lidmaatschap niet verplicht.

– Om verantwoord gebruik te kunnen maken van de diensten en activiteiten binnen Premium Body Lifestylecenter dient u een intake te hebben gehad waarbij u op de hoogte bent gesteld van regelement en voorwaarden.

– Indien u wilt deelnemen aan een activiteit of dienst dient u altijd voortijdig te reserveren. Reserveren kan online via de website, maar natuurlijk ook telefonisch.

– Wij vragen u 10 minuten voor aanvang van een activiteit of dienst aanwezig te zijn, zodat tijdig kan worden gestart.

– Respect voor onze leden is de normaalste zaak. Wij vragen u respect te hebben voor uw mede leden, het personeel en de accommodatie.

– Water is voor alle abonnees van Premium Body Lifestylecenter gratis te gebruiken.

– In verband met overmacht kan het voorkomen dat een les niet doorgaat. Premium Body Lifestylecenter zal u hierover tijdig informeren.

 Sporten

– Het is belangrijk dat u schoon schoeisel draagt. Gepaste kleding is verplicht in alle ruimtes.

– Uit hygiënisch oogpunt is gebruik van een handdoek verplicht. Na gebruik van apparatuur dient u het voor de volgende gebruiker schoon te maken. 

Premium Body Lifestylecenter stelt hiervoor ontsmettingsmiddelen en doekjes ter beschikking.

– Op de vloer mag alleen schoeisel worden gedragen dat binnen wordt gebruikt.

– De door u gebruikte attributen alstublieft weer netjes opbergen op de daarvoor bestemde plek.

– Het gebruik van een bidon raden wij ten zeerste aan.

 Keuken

– In de keuken geldt een bedieningsbeleid. Het is dus niet toegestaan materialen in de keuken te gebruiken of zelf meegebrachte dranken en/of etenswaren te nuttigen.

 Individuele behandelingen (inclusief begeleiding) en periodieke metingen

– Afspraken voor metingen of voor individuele begeleiding of behandelingen dienen vooraf te worden gemaakt.

– Indien onverhoopt een afspraak niet kan worden nagekomen dient de afspraak tenminste 24 uur voor aanvang schriftelijk te worden afgezegd. Indien een afspraak binnen 24 uur voor aanvang of helemaal niet wordt afgezegd, dan zal de afspraak in rekening worden gebracht. In geval van een abonnement zal aanspraak op de begeleiding of behandeling komen te vervallen.

– Indien gereserveerde tijden regelmatig door eenzelfde cliënt (meer dan 2x per maand) niet wordt nagekomen, dan behoudt Premium Body Lifestylecenter zich het recht voor eventuele gedane reserveringen van deze cliënt gedurende de periode van een maand niet te accepteren dan wel eerder gemaakte reserveringen te annuleren of te verzetten.